مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

جمله سازی درزبان تركی:

بخش پنجم: درس اعداد(( سایلار)) در زبان تركی (قسمت اول) :

******************************

جمله سازی درزبان تركی:

بخش پنجم: درس اعداد(( سایلار)) در زبان تركی (قسمت اول) :

******************************

*عدد در زبان تركی (سای) نامیده میشود، اعداد : سایلار.

در زبان تركی اول اعداد بزرگ و بعد به ترتیب اعداد كوچكتر خوانده و نوشته میشوند.اعداد در تركی كاملا با قاعده است و همچون عربی یا فارسی اعداد جا و شكل خود را عوض نمی كنند:

برای مثال: ( یازده) كه یك بشكل ( یاز) درآمده و به جلو نیز كشیده شده است.

یك : bir                    یازده: on bir                    بیست و یك: iyirmi bir

دو : iki                      دوازده: on iki                   بیست و دو: iyirmi iki

سه :üç                      سیزده: on üç                    بیست و سه: iyirmi üç

چهار: dört                چهارده: on dört               بیست و چهار: iyirmi dört 

پنج: beş                    پانزده: on beş                   ...

شش: altı                   شانزده: on altı                 ...

هفت: yeddi              هفده: on yeddi                 ...

هشت: səkkiz           هجده: on səkkiz              و الی آخر..........

نه: doqquz             نوزده: on doqquz

ده:on                      بیست: iyirmi

-------------------------------------------------------------------------------------

سی: otuz ---- چهل: qırx ---- پنجاه: əlli ---- شصت: altmış---- هفتاد: yetmiş

هشتاد: səksən ---- نود: doxsan ----  صد: yüz.

-------------------------------------------------------------------------------------

سی و یك: otuz bir ---- چهل و دو: qırx iki ----  پنجاه و سه: əlli üç و........

-------------------------------------------------------------------------------------

صد و چهار: yüz dört ---- صد و ده: yüz on ---- صد و چهل: yüz qırx و.......

دویست: iki yüz --- سیصد: üç yüz --- چهارصد: dört yüz و ..........

-------------------------------------------------------------------------------------

هزار: min --- هزار و یك: min bir --- دو هزار: iki min --- ده هزار: on min

صدهزار: yüz min --- یك میلیون: bir milyon --- ده میلیون: on milyon

صد میلیون: yüz milyon ----  یك میلیارد: bir milyard

--------------------------------------------------------------------------------------

** اعداد ترتیبی:

اعداد ترتیبی به اعدادی گفته میشود كه بشكل منظم پشت سرهم بیان شود.علامت آن

(اینجی) است و حرف صدادار آن وابسته به اخرین حرف صدادار كلمه ماقبل خود میباشد

كه در صرف بشكل inci – ıncı – üncü – uncu.

مثال:

بیرینجی (یكم)//ایكینجی(دوم)//اوچونجو(سوم) و الی اخر...............

---------------------------------------------------------------------------------------

** اعداد شرحی:

اعداد شرحی به عدادی میگویند كه چگونگی و موقعیت خود را شرح دهد:

Iki iki  ( دو به دو)....üç üç: سه به سه.گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: درس ۳۴ زبان تركی
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :