مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

ضمایر در زبان تركی آذری

دوستان زیادی كامنت دادن كه چرا دستور زبان تركی را درس نمیدی؟!

همینطور كه از شكل و شمایل وبلاگم پیداست این وبلاگ بیشتر بر پایه

در ادامه به مبحث ضمایر تركی میپردازیم......................

ضمایر درزبان تركی آذربایجان:

ضمایر فاعلی:

من(من)mən//سن(تو)sən//او(او)o

بیز(ما)biz//سیز(شما)siz//اونلار(ایشان)onlar

.........................................................................

ضمایر مفعولی:

منی(مرا) məni//سنی(تورا) səni//اونو(اورا)onu

 بیزی(مارا) bizi//سیزی(شمارا) sizi//اونلاری(انهارا) onlari

منه(به من) mənə//سنه(به تو)sənə //اونا(به او) ona

 بیزه(به ما) bizə//سیزه(به شما)sizə //اونلارا(به آنها)onlara

مندن(ازمن) məndən//سندن(ازتو) səndən//اوندان(از او) ondan

بیزدن(ازما) bizdən//سیزدن(ازشما)sizdən //اونلاردان(از آنها)onlardan

منده(درمن)məndə //سنده(در تو)səndə //اوندا(در او)onda

بیزده(درما) bizdə//سیزده(در شما) sizdə//اونلاردا(درآنها)onlarda

....................................................................

ضمایر ملكی:

منیم...ایم:mənim...im/منیم...ام:mənim...əm =

 ...من (منیم الیم : دست من):mənim əlim

سنین...ئین:sənin ...nin/سنین...ئن :sənin ...nən=

 ...تو (سنین الین : دست تو):sənin əlin

اونون...ئی:onun...ni/اونون...سی:onun...si =

...او (اونون الی : دست او):onun əli

بیزیم...ئمیز:bizim...emizbizim...miz =

 ...ما (بیزیم الیمیز: دست ما):bizim əlimiz

سیزین...ئیز:sizin...iz/سیزین...ئز:sizin...ez =

 ...شما (سیزین الیز: دست شما):sizing əliz

اونلارین...ئی:onlarin...ni/اونلارین...سی:onlarin...si =

 اونلارین الی: دست آنها):onlarin əli

....................................................................

منیم...ایمه = به...من : mənim...imə

سنین...اینه = به...تو : sənin...inə

اونون...ئینه/اونون...ئی سی نه = به...او :

onun...inə\onun...isinə

بیزیم...ئیمیزه = به...ما : bizim...imizə

سیزین...ئیزه = به...شما :sizin...izə

اونلارین...ئینه/اونلارین...سی نه = به...آنها :

 onlarin...inə\onlarin...sinə

مثال: بیزیم الیمیزه : به دست ما: bizim əlimizə

...................................................................

منیم...ایمدن = از...من : mənim...imdən

سنین...ئیندن = از...تو : sənin...indən

اونون...ئیندن/اونون...سیندن = از...او :

 onun...indən\onun...sindən

بیزیم...ئیمیزدن = از...ما : bizim...imizdən

سیزین...ئیزدن = از...شما : sizin...izdən

اونلارین...ئیندن/اونلارین...سیندن = از...آنها :

 onlarin...indən\onlarin...sindən

مثال: بیزیم الیمیزدن: ازدست ما : bizim...əlimizdən

.....................................................................

منیم...ایمده = در...من : mənim...imdə

سنین...ئینده = در...تو : sənin...ində

اونون...ئینده/اونون...سینده = در...او :

 onun...ində(onun...undə)\onun...sində

بیزیم...ئیمیزده = در...ما : bizim...imizdə

سیزین...ئیزده = در...شما : sizin...izdə

اونلارین...ئینده/اونلارین...سینده = در...آنها : onlarin...ində

مثال: منیم الیمده: دردست من : mənim...əlimdə

....................................................................

ضمایر اشاره:

ضمایر اشاره فاعلی:

بو(این) : bu//او(آن) : o//بونلار(اینها) : bunlar//اونلار(آنها) : onlar

...................................................................................

ضمایر اشاره مفعولی:

بونا(به این):buna//اونا(به آن):ona

بونلارا(به اینها):bunlara//اونلارا(به آنها):onlara

بونو(این را):buno//اونو(آن را):onu

بونلاری(اینها را):bunlari//اونلاری(آنهارا):onlari

بوندان(از این):bundan//اوندان(از آن):ondan

بونلاردان(ازاینها):bunlardan//اونلاردان(ازآنها):onlardan

بوندا(دراین):bunda//اوندا(درآن):onda

بونلاردا(دراینها):bunlarda//اونلاردا(درآنها):onlarda

.....................................................................................

ضمایر انعكاسی:

ضمایر انعكاسی فاعلی:

اؤزوم(خودم):özum

اؤزون(خودت):özun

اؤزو(خودش):özu

اؤزوموز(خودمان):özumuz

اؤزونوز(خودتان):özunuz

اؤزلری(خودشان):özləri

-----------------------------------------------------------------

ضمایرانعكاسی مفعولی:

اؤزومو(خودم را):özumu

اؤزونو(خودت را):özunu

اؤزونوو(خودش را):özunüözuvu

اؤزوموزو(خودمان را):özumuzu

اؤزونوزو(خودتان را):özunuzu

اؤزلرینی(خودشان را):özlərini

-------------------------------------------------------------------------

ضمایر انعكاسی ملكی:

اؤزومون(مال خودم):özumun

اؤزوون(مال خودت):özun(özün)

اؤزونون(مال خودش):özunun

اؤزوموزون(مال خودمان):özumuzun

اؤزونوزون(مال خودتان):özunuzun

اؤزلرینین(مال خودشان):özlərinin

-------------------------------------------------------------------------------

ضمایرانعكاسی با حرف اضافه( از):

اؤزومدن(ازخودم):özumdən

اؤزوندن(ازخودت):özundən

اؤزوندن(ازخودش):özudən\özündən

اؤزوموزدن(ازخودمان):özumuzdən

اؤزونوزدن(ازخودتان):özunuzdən

اؤزلریندن(ازخودشان):özlərindən

------------------------------------------------------------------------------

ضمایرانعكاسی با حرف اضافه(در):

اؤزومده(درخودم):özumdə

اؤزونده(درخودت):özundə

اؤزونده(درخودش):özudə\özündə

اؤزوموزده(درخودمان):özumuzdə

اؤزونوزده(درخودتان):özunuzdə

اؤزلرینده(درخودشان):özlərində

---------------------------------------------------------------------------------

ضمایر انعكاسی با حرف اضافه(به):

اؤزومه(به خودم):özumə

اؤزووه(به خودت):özuvə

اؤزوونه(به خودش):özunə

اؤزوموزه(به خودمان):özumuzə

اؤزونوزه(به خودتان):özunuzə

اؤزلرینه(به خودشان):özlərinə

-----------------------------------------------------------------------

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: درس 9 2 زبان تركی
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :